دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 برنامه استراتژیک مرکز مدیریت دانش روماتولوژی ایران

رسالت مرکز

مرکز مدیریت دانش روماتولوژی فعالیت خود را از خرداد ماه سال 1391 ، در حیطه تحقیقات و پژوهش و در راستای تحقق اهداف حاکمیت بالینی و اثر بخشی بالینی آغاز نموده است. فعالیتهای زیر در راستای چشم انداز مرکز قرار دارد :

·           ترجمه و بومی سازی راهنماهای بالینی تمام بیماریهای مرتبط با روماتولوژی جهت استفاده پزشکان عمومی / متخصصین داخلی / متخصصین ارتوپدی و طب فیزیکی

·           ترجمه و بومی سازی راهنماهای بالینی پزشک خانواده در حیطه بیماریهای روماتولوژی

·           به روز کردن راهنماهای بالینی بومی سازی شده در حیطه بیماریهای روماتولوژی

دورنما

ما بر آنیم از طریق تولید و پیشرفت علوم و فنون نوین پزشکی بعنوان یک مرکز نمونه مدریت دانش در کشور باشیم .

ارزش ها

·             پایبندی به اصول اخلاقی در پژوهش

·                 عملکرد مبتنی بر شواهد

·                هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

·                وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی