دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 تماس با ما

آدرس : تبريز-  خيابان دانشگاه - مركز آموزشي درماني و تحقيقاتي امام رضا(ع) - طبقه 4 – معاونت آموزش ، پژوهش و توسعه – مرکز مدیریت دانش روماتولوژی

تلفاکس : 3362028